۳۳۳۵۹۰۷۲ ۴۵+

مزارع مرغ گوشتی

تهیه جوجه های یک روزه و نگهداری از آنها طبق یک برنامه تغذیه ای و بهداشتی و رسیدن به وزن مطلوب کشتار اهمیت بسیاری در مزارع مرغ گوشتی دارد. یکی از مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی رعایت بهداشت و امنیت زیستی است. رعایت کردن بهداشت در مرغداری اولین قدم برای جلوگیری از بیماری هاست که ضروری می باشد.  ما در آرتا جوجه تمام سعی خود را می کنیم تا تمام این نکات را رعایت کنیم.