انتخاب مجدد مجموعه آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استان

انتخاب مجدد مجموعه آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استان طی مراسمی درمحل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اردبیل درتاریخ پنجم اسفند همزمان با سالروز استانی صادرات آرتاجوجه سبلان بعنوان صادر کننده نمونه سال 96انتخاب گردید.