انتخاب شرکت آرتا جوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استانی